23, జనవరి 2023, సోమవారం

నీవే గొప్పవాడవు శ్రీరామ

నీవే గొప్పవాడవు శ్రీరామ నీవేలే మాదొరవు
నీవంటి దొరలేడు నిజముగవేరొకడు

చూడ దిక్కుల నేలుచుండు వేల్పుల కన్న
ఏడేడులోకాల నేలు నింద్రున కన్న
వేడుక సృష్టి గావించు నజున కన్న
ఱేడా చాలాగొప్ప వాడవురా నీవు

నీవేల తెలియవో నీగొప్ప శ్రీరామ
భావింతువు నరపతికొడుకు నని
దేవుడవని నిన్ను తెలిసిన బ్రహ్మాది
దేవతలే పొగడ తెల్లబోదువు గాని

త్యాగధనుడవు నీవు యోగీంద్రవరదుడవు
భోగీంద్రశయనుడవు మోక్షప్రదుడవు
రాగాది రహితుడవు రాక్షసాంతకుడవు
నీగొప్ప తెలియగ నేర రింకొక్కరు