4, జనవరి 2023, బుధవారం

రామా నీతీరు నింకేమని చెప్పవచ్చు

రామా నీతీరు నింకేమని చెప్పవచ్చు
ప్రేమించే భక్తులకు పెంపెసగ దోచవు

కనుపించినావు కాదుగా రామదాసునకు
కనుపించితివే నీవు కరకు తురకకు
నినుగొల్చు భక్తవరుని నిందించి బంధించిన
మనిషి నీకు ప్రియుడాయె మరి యేమందు

కనుపించలేదు నీవు ఘనుడు త్యాగరాజునకు
కనవచ్చితివిబో దొంగలకు ప్రేమతో
అనయము నిను గొల్చివా డాదరణీయుండనక
ధనాశాపరుల యెడల దయ గలిగెనా

తురక మున్నెవడో ఆ దొంగలెవ్వరో
మరి నీ దరిసెనంబన నురక గలగదే
హరి నీ చెయుదము లెంత యద్భుతంబులో గాని
పరమపురుష మాకెటుల నరయ వచ్చును