30, జనవరి 2023, సోమవారం

పరవశించి శ్రీరాముని పరంధాముని

పరవశించి శ్రీరాముని పరంధాముని
హరిని పొగడ కున్నచో నదియొక బ్రతుకా

మది నిండుగ విమతీయుల మాటలు గ్రుక్కి
మదమెక్కి హరినిందను మానకజేసి
విదుడ ననుచు గర్వించెడు వెంగళి నరసి
యది వాని కర్మమనుచు మది నెఱుగుడీ

హరిని చూచి కాని నమ్మ ననువా డొకడు
హరి లేడు నమ్ముటేమి యనువా డొకడు
హరి చరితము దుష్టమని యనువా డొకడు
బిరుసు లిట్టు లాడువారు వెఱ్ఱు లెఱుగుడీ

హరిని పొగడు టానందం బనెడు సంగతి
హరిని పొగడు వారెరుగుదు రన్యులు కారు
హరిని తెగడుచుండు వారి దాత్మవంచన
సరిసరి కన్నులు మూసిన జగ మబధ్దమె

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.