28, జనవరి 2023, శనివారం

పిచ్చివాడను కాలేనా అచ్చుతుడా నీకొఱకు

పిచ్చివాడను కాలేనా అచ్చుతుడా నీకొఱకు
పిచ్చివాడనైతి మున్నే వేలమార్లు వేయింటుకి
 
పిచ్చివాడ నైతినిరా వీరరాఘవా నేను
మచ్చెకంటులు వలపుల మరగి వేలమార్లు
పిచ్చివాడ నైతినిరా వెండిబంగారములకై
హెచ్చుగ ప్రయాసపడుచు నెన్నోవేల మార్లు
 
పిచ్చివాడ నైతినిరా ప్రేమనందుకొను వారే
పిచ్చి నిందలు మోపగ వేలమార్లు సురుగి
పిచ్చివాడ నైతినిరా పిదపబుధ్ధి యదికారుల
హెచ్చుగ సేవించలేక నెన్నో వేల మార్లు
 
పిచ్చివాడనై గడపితి వేలాదిగ జన్మముల 
పిచ్చివాడను కాలేనా విభుడా నీకొఱకు
ముచ్చటగ రామా నిన్ను ముప్పూటల స్మరించుచు
పిచ్చియెక్కి ప్రపంచమే విడిచితే తప్పేమి