18, జనవరి 2023, బుధవారం

రామనామం నాకు సర్వం

రామనామం నాకు సర్వం రామనామం నాకు ప్రాణం

పవలు రాత్రులు నాదు జిహ్వను పలుకుకుండును రామనామం
దివిని భువిని నాదు జిహ్వను తిరుగుచుండును రామనామం

నిలువ నొంటిగ నాదు జిహ్వను నిండినుండును రామనామం
నలుగురెదుటను నాదు జిహ్వను నాట్యమాడును రామనామం

సుదినమందున నాదు జిహ్వను వదలకుండును రామనామం
కుదినమందును. నాదు జిహ్వను కొలువుతీరును రామనామం

నాయదృష్టము నాదు జిహ్వను నడచుచుండును రామనామం
హాయిగొలుపుచు నాదు జీహ్వనె అమరియుండును రామనామం

మాయనణచుచు నాదు జిహ్వను మసలుచుండును రామనామం
పాయకుండగ నాదు జిహ్వను ప్రబలుచుండును రామనామం

రామనామం రామనామం రక్తిగొలిపే రామనామం
రామనామం రామనామం ముక్తినొసగే రామనామం