24, జనవరి 2023, మంగళవారం

ఆరయ శ్రీరామభక్తుని

ఆరయ శ్రీరామభక్తుని జీవనం బద్భుతంబుగ నుండవలెను

శ్రీరామచంద్రుడే పరదైవతంబని యూరకే పలుకుట కాదు ఆ
శ్రీరామచంద్రునే చిత్తమందున నిల్పి చింతించుచుండగ వలెను

రామనామము నాకు ప్రాణాధికంబని యేమేమో పలుకుట కాదు శ్రీ
రామనామపు దివ్యమాధుర్యమే తన ప్రాణంబుగా నుండ వలెను

రామకోటిని వ్రాయుచున్నంత మాత్రాన ప్రత్యేక పలమేమి లేదు శ్రీ
రామనామము నొక్క ఘడియైన మరువక ప్రేమతో జపియించ వలెను

రామభక్తులకన్న యోగు లుండరనుచు ప్రకటించి ఫలమేమి లేదు శ్రీ
రామచంద్రుని సర్వాత్మనా గొలుచుచు ప్రభుసేవలో నుండ వలెను


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.