24, జనవరి 2023, మంగళవారం

ఆరయ శ్రీరామభక్తుని

ఆరయ శ్రీరామభక్తుని జీవనం బద్భుతంబుగ నుండవలెను

శ్రీరామచంద్రుడే పరదైవతంబని యూరకే పలుకుట కాదు ఆ
శ్రీరామచంద్రునే చిత్తమందున నిల్పి చింతించుచుండగ వలెను

రామనామము నాకు ప్రాణాధికంబని యేమేమో పలుకుట కాదు శ్రీ
రామనామపు దివ్యమాధుర్యమే తన ప్రాణంబుగా నుండ వలెను

రామకోటిని వ్రాయుచున్నంత మాత్రాన ప్రత్యేక పలమేమి లేదు శ్రీ
రామనామము నొక్క ఘడియైన మరువక ప్రేమతో జపియించ వలెను

రామభక్తులకన్న యోగు లుండరనుచు ప్రకటించి ఫలమేమి లేదు శ్రీ
రామచంద్రుని సర్వాత్మనా గొలుచుచు ప్రభుసేవలో నుండ వలెను