7, జనవరి 2023, శనివారం

తారకనామము తారకనామము

తారకనామము తారకనామము దశరధరాముని పావననామము
అనవరతంబును మదనాంతకుడు ధ్యానము చేయును తారకనామము
ఘనముగ ముల్లోకంబుల వ్యాప్తిని గాంచి చెలంగును తారకనామము
యోగివరేణ్యుల హృదయము లందున నొప్పుచు నుండును తారకనామము
భోగపరాయణులగు మానవులకు బుధ్ధికి తోచదు తారకనామము
పామరజనులకు పండితవరులకు వరలును సమముగ తారకనామము
రాముని నమ్మిన వారల కెపుడును రక్షణ నిచ్చును తారకనామము
పాపారణ్యదవానల మగుచును పరగుచు నుండును తారకనామము
శాపోపహతులు శరణము జొచ్చిన చక్కగ బ్రోచును తారకనామము
కామాద్యరిషడ్వర్గమునణచి కాచుచు నుండును తారకనామము
భూమిని సర్వముముక్షుజనాళికి మోక్షము నొసగును తారకనామము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.