17, జనవరి 2023, మంగళవారం

శ్రీరామనామదివ్యమహిమ

శ్రీ‌రామనామదివ్యమహిమ చెప్పతరము కాదు మనకు


సీతమ్మకు బహుచక్కగ చేతనగును వివరింపగ

వాతాత్మజు డాంజనేయు వలననగును వివరింపగ


కామవైరి సదాశివుడు ఘనముగ వివరింపగలడు

రాముని తమ్ముడు సౌమిత్రి రమ్యముగా చెప్పగలడు


విరించియును సమర్ధుడే వివరింపగ చక్కగాను

పురుహూతుడు చెప్పగలడు పులకించుచు నామహిమను


వేయితలల శేషఫణికి వివరించుట సాధ్యమగును

ఆయహల్యావిభీషణుల కది చెప్పుట సాధ్యమగును


వలనుపడదు పండితులకు ప్రజ్ఞకొలది వివరింపగ

లలితంబుగ సద్భక్తులు తెలిసి కొంత పొగడగలరు


రామనామజపసిధ్ధులె రామమహిమ నెఱుగగలరు

పామరులకు తెలియరాదు భగవంతుని దివ్యమహిమ


1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.