9, జనవరి 2023, సోమవారం

ఏదేమైతే తనకేమి ఎవరేమైతే తనకేమి

ఏదేమైతే తనకేమి ఎవరేమైతే తనకేమి
ఏదెట్లైతే నట్లగుపో నీమాత్రమునకు తనకేమి

పోయేదెవడు వచ్చేదెవడు పుట్టేదెవడు గిట్టేదెవడు
మాయజగమున చిత్రాలు మరియెట్లైతే తనకేమి

ఆయువు నడిగే వాడెవడో ఆయువు పొందేవాడెవడో
ఆయువు తనువున కేగాన అది యేమైతే తనకేమి

ధనముల కేడ్చే వాడెవడో ధనములు పొందే వాడెవడో
ధనముల తనతో నుండేవా ఆ ధనములగోల తనకేమి

రామ రామ యను వాడెవడో రాముని నమ్మని వాడెవడో
రాముని నమ్మిన చాలు గదా పామరజనులతో తనకేమి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.