13, జనవరి 2023, శుక్రవారం

నారాయణాఽనంత గోవిందా

నారాయణాఽనంత గోవిందా హరి
శ్రీరామ శ్రీకృష్ణ గోవిందా

లీలలు చేసే గోవిందా నీ లీలల సురలును గోవిందా
లీలగ నైనను గోవిందా కనజాలరుగా హరి గోవిందా
నీ లీలల నే గోవిందా లో నెఱుగగ వశమా గోవిందా
జాలిని చూపుము గోవిందా కరుణాలవాల హరి గోవిందా

నా గుణహీనత గోవిందా మరి నరసహజంబని గోవిందా
ఓ గరుడధ్వజ గోవిందా యది యొక తప్పనకో గోవిందా
నీ గుణగానము గోవిందా బహునిష్ఠగ జేయుదు గోవిందా
యోగులు పొగడే గోవిందా దయ యుంచుము నాపై గోవిందా

చింతలు తీర్చే గోవిందా నను చిక్కుల బెట్టకు గోవిందా
కంతుని తండ్రీ గోవిందా నిను ఘనమున పొగడుదు గోవిందా
చెంత నుండి నను గోవిందా రక్షించుము నన్నిక గోవిందా
అంతులేని దయ గోవిందా నీదందురు భక్తులు గోవిందా