29, జనవరి 2023, ఆదివారం

హరి హరి హరి యనవయ్యా

హరి హరి హరి యనవయ్యా హరినామము చాలయ్యా
హరిని మరచు నరుడు భవము తరియించుట లేదయ్యా

రామనామము నాలుకపై రవళించుచు నున్న చాలు
నామ మదే తారకమగు నారాయణుడు తోడు

హరేరామ యన్న చాలు హరేకృష్ణ యన్న చాలు
నరుడు మరల పుట్టబోడు నారాయణుడు తోడు

పరాత్పరుని నామములను భక్తితో స్మరించునట్టి
నరోత్తములు తరించెదరు నారాయణుడు తోడు