9, జనవరి 2023, సోమవారం

మదిలోన నీవే మసలుచు నుండగ

మదిలోన నీవే మసలుచు నుండగ
నుదయించునా భయ మొకనాడేని

ఇంచుక కర్పూర ముంచిన నచట వ
సించగ చీమలకు చిక్కగు నటుల
అంచితముగ గంధ మలదిన నెండల
నించుక బాధించ నీయని యటుల

ముగ్గున పురుగులు ముసరని యటుల
అగ్గికి చెదలే యంటని యటుల
లగ్గుగ నెద నుండ రామా నీవు
దగ్గర కాలేదు తండ్రీ భయము