9, జనవరి 2023, సోమవారం

చేదా శ్రీరామనామము

చేదా శ్రీరామనామము - లేదా మీవద్ద సమయము
కాదా మోక్షమే గమ్యము - ఏదీ మీ సమాధానము

శాపంబులు తగులుకొనిన చక్కగా విడిపించునే
పాపంబులు పట్టుకొనిన వదలించి రక్షించునే
తాపంబులు చుట్టుకొనిన తప్పక కాపాడునే
లోప మేమి గలదనుచును రూపించి వదలితిరో

అపదలను దాటజేయు నట్టిదగు నామము కోప
తాపము లణగించు దశరథాత్మజుని నామము జ్ఞాన
దీపమును వెలిగించెడు దివ్యమగు నామము దాని
నేపగిదిని విడచిపెట్ట నిచ్చగించినారయా

అడిగిన సంపదల నెల్ల నమితంబుగ నిచ్చునే
అడిగితిరా మోక్షమే హాయిగా నందించునే
అడుగదే నియమంబుల నతిసులభము స్మరణము
వడివడిగా గైకొనరే చెడిపోయెద రేలనో