13, జనవరి 2023, శుక్రవారం

కోరుకున్న విచ్చు వాని కోదండరాముని

కోరుకున్న విచ్చు వాని కోదండరాముని
కోరకుండ నుండరాదు కోరండి మోక్షము

ఘనముగ నిచ్చెడు వానిని ఘనమైనది యడుగవలెను
ఘనమైనది యడుగకున్న ఘనుడు చిన్న బుచ్చుకొనును
కనవచ్చిన దేని మీకు కల్పవృక్ష మపుడు మీరు
తినుట కొక మామిడి పండు దేబిరించేరా

కామదేనువును జూచిన గంగడోలు నిమిరి మీరు
ఏమి చక్కదనం బనుచు నెంతో మెచ్చుకొని దాని
నేమి యడుగకుండ వచ్చు టెంతటి వెఱ్ఱిదన మట్లె
స్వామి వరదు డయిన కాని యేమీ యడుగరా

అదుగవలెను పగులగొట్ట వయ్యఈ భవచక్రమనుచు
అడుగవెలెను మరల పుట్ట నట్టి వరము నియ్యమనుచు
అడుగవలెను సాయుజ్యము హరి నా కిప్పించు మనుచు
అడుగవలెను రామచంద్రు నాలస్యమేలా