7, జనవరి 2023, శనివారం

నామమె చాలని నమ్మితి మయ్యా

రామ గగనశ్యామ నీ
నామమె చాలని నమ్మితి మయ్యా

సారసదళనేత్ర సాకేతపురనాథ నీ..
వీరాధివీరగంభీర శ్రీరఘువీర నీ..
వారిధిబంధన క్రూరరావణనిధన నీ ..
కారణకారణ కరుణారసవార్ధి నీ ..
సీరధ్వజుని పుత్రి చిత్తమ్ములో నుండు నీ ..
నారదాదిమునినాథు లుపాసించు నీ ..
వారిజాసనపాకవైరిప్రముఖవినుత నీ..
ఘోరపాపాటవుల గొబ్బున దహియించు నీ ...
నోరార పిలచిన నొప్పుగ రక్షించు నీ ...
చేరి కొలిచెడు వారి చేపట్టి కాపాడు నీ ..
ఈరేడు లోకాల కేలిక వైయుండు నీ ..
నారాయణా జ్ఞానగమ్యా సదానంద నీ ...