27, జనవరి 2023, శుక్రవారం

చాలదా రామనామము జనులారా మీకు

చాలదా రామనామము జనులారా మీకు
చాలదా రక్షించగ సర్వవిధముల

చాలవా మీరెత్తిన జన్మంబులు కోట్లకొలది
చాలవా పొందినట్టి సకలకష్టములను
చాలవా మీకు భూమిజనులతోడి సంగతులు
చాలవా యీ బ్రతుకులు సంసారములు

చాలవని సుఖములేవో చాల పాట్లు పడిపడి
చాలవని నూరేండ్లును సతమతమై నంత
చాలునా యుగములైన జనులారా మీకు
చాలునిక బయటపడుట మేలు సుండీ

రామనామ మిచ్చునండి కామితార్ధములను మీకు
రామనామ మెల్లప్పుడు రక్షించును మిమ్ము
రామనామ మిచ్చునండి రక్తిముక్తు లందరకు
రామనామమే చాలని రండి తరింప