13, జనవరి 2023, శుక్రవారం

విరక్తి వచ్చేసింది

సినిమాల మీద విరక్తి వచ్చేసింది
క్రికెట్ మీద విరక్తి వచ్చేసింది
రెండు చోట్లా వయసైపోయిన వాళ్ళదే రాజ్యంగా ఉంటోందని

రాజకీయాల మీద విరక్తి వచ్చేసింది
తెలుగుసాహిత్యం మీద విరక్తి వచ్చేసింది
రెండు చోట్లా మతిలేని వాళ్ళదే రాజ్యంగా ఉంటోందని

ప్రపంచం మీద విరక్తి వచ్చేసింది
జీవితం మీద విరక్తి వచ్చేసింది
ఎక్కడా సంతోషించదగ్గది ఏమీ కనిపించటం లేదని