3, జనవరి 2023, మంగళవారం

ఏమయ్యా రామయ్యా యేమందువు

ఏమయ్యా రామయ్యా యేమందువు మే
మేమీ చేయలేకున్నా మేమందువు
 
వేదభూమి పైన నేడు విమతుల తాండవమాయె
ఈదీనత తొలగుదారి యేమియు కనరాదాయె
మేదినిపై గద్దెలెక్క మ్లేఛ్చమతావలంబులు
నీదివ్యనామమునకె నిందలాయె

చెలరేగు దైవనింద చెవులతో వినగలేము
చెలరేగు నకృత్యముల చేతులెత్తి యాపలేము
బలవంతుల నెదిరించుచు బ్రతికియుండగ లేము
కలవు నీవే సరిదిద్ద గలవందుము

కొత్తకొత్త చదువులకు కొత్తకొత్త బుధ్ధులాయె
యుత్త యవివేకులైరి యుర్వి నందరీనాటికి
వత్తువో సరిదిద్దగ పట్టని యట్లుందువో
ఇత్తరి మాచేతిలోన నేమున్నది