29, జనవరి 2023, ఆదివారం

మాకు ప్రసన్నుడవు కమ్ము


మాకు ప్రసన్నుడవు కమ్ము మంగళనామా మాకు

నీకన్నను హితులెవ్వరు నీరదశ్యామా


సాకేతరామ హరి లోకాభిరామ

వైకుంఠధామ హరి పట్టాభిరామ

శ్రీకర హరి సుగుణధామ శివవినుతనామ

మాకు వరములీయ వయ్య మాదైవమా


నీనామము విడువము హరి నిన్నెన్నడు మరువము

ఏనాడును పరులను హరి లోనెంచి వేడము

దానవకులకదళీవనదావానల రఘురామ

మానవేంద్ర దీనావన మాదైవమా