5, జనవరి 2023, గురువారం

రావణుడే లేకుంటే

రావణుడే లేకుంటే రాము డెక్కడ ఆ

రావణుని పుణ్యమే రామసత్కథ 


వెలుగు చీకటులు రెండు వెంటవెంట నడువగ

కలిసిమెలసి రెండు నుండ కలుగు నొక దినము

వెలుగు చాలు చీకటియే వలదు పొమ్మనలేము

వెలుగు విలువ చీకటి వలన తెలియును


తెల్లని కాగితము పైన తెల్లని రంగుబొమ్మ

వల్లకాదు చిత్రింపగ వర్ణ మన్యమును

నల్లనిదో మరొక్కటో నదురుగా గైకొనక

కల్ల  సజ్జనులే గల కావ్య మొక్కటి


రావణుని కారణమున రాముడై హరి వచ్చె

పావనతారకనామము ప్రభవమందెను

భూవలయంబున నిదే ముముక్షువు లందరును

భావించి తరించు నుపాయము గలిగె