13, జనవరి 2023, శుక్రవారం

రామం భజేహం సతతం

రామం భజేహం సతతం సీతా
రామం భజేహం సతతం

నారదాదిముని వినుతం రామం నయనమనోహర రూపం
వారిజసంభవ వినుతం రామం పశుపతినుతశుభనామం

నీరదనీలశ్యామం రామం నిరుపమకరుణాధామం
నీరేజాయతనేత్రం రామం నిర్మలదివ్యచరిత్రం

ధీరం రణగంభీరం రామం దితిసుతదుష్కులకాలం
శూరం ధర్మాధారం రామం సురగణశుభదాకారం

భవకాంతారకుఠారం రామం పవనజప్రస్తుతనామం
ప్రవిమలపుణ్యస్వరూపం రామం భవతారకశుభనామం


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.