31, జనవరి 2023, మంగళవారం

నేను నేనే కాను నీవాడ గాని...

నేను నేనే కాను నీవాడ గాన
నేను నీ దయచేత నిలచితి గాన


ఏనేల నైతినో యిటుల నీవాడ
నేనాడు నేలోప మింతయును లేదు
నీ నా విబేధము లించుక లేక
ప్రాణంబుగా నిలిచి పాలించె దీవు
నేను

నాలోన నిలచిన నావాడ వీవు
నాలావు నీవయ్య నాయున్కి వీవు
చాలు నాకిది యింత చక్కని చెలిమి
కాలమైనను గాని కదలించ లేదు
నేను

ఇది నీదు లీల యని యెఱుగుదు నేను
ఇది నాకు వరమని యెఱుగుదు నేను
వదలి యుండగలేని వాడనైతి నేను
వదలి యహమును నిన్ను బడసితి రామ 
నేను