14, జనవరి 2023, శనివారం

శ్రీహరినే కొలుచు చిత్తమయ్యి యిది

శ్రీహరినే కొలుచు చిత్తమయ్యి యిది 
సాహసించి యితరుల స్మరియించునా

మూడులోకముల జేసి మచ్చటగ పోషించు
వాడు శ్రీహరియైతే వేడ నేల
నేడన్య దైవంబులను నియమమును చాలించి
కాడా కోరికలు తీర్చు ఘనుడు వాడు

సురలు కోరిరని వాడు చొచ్చి తానినకులము
నరుడై శ్రీరాముడాయె సురవైరిని
పరమదుష్టుడైన రావణుని జంపి లోకములు
తరియింప నిచ్చె నంత తనదు నామము

తారకనామము చాలు ధరమీద వారందరు
వారిజాక్షు పదమునకు చేరుకొనగను
శ్రీరామ నామమహిమ శివుడు చాటిచెప్పెను
చేరనేల నాకన్యుల సిగ్గువిడచి