14, జనవరి 2023, శనివారం

శ్రీహరినే కొలుచు చిత్తమయ్యి యిది

శ్రీహరినే కొలుచు చిత్తమయ్యి యిది 
సాహసించి యితరుల స్మరియించునా

మూడులోకముల జేసి మచ్చటగ పోషించు
వాడు శ్రీహరియైతే వేడ నేల
నేడన్య దైవంబులను నియమమును చాలించి
కాడా కోరికలు తీర్చు ఘనుడు వాడు

సురలు కోరిరని వాడు చొచ్చి తానినకులము
నరుడై శ్రీరాముడాయె సురవైరిని
పరమదుష్టుడైన రావణుని జంపి లోకములు
తరియింప నిచ్చె నంత తనదు నామము

తారకనామము చాలు ధరమీద వారందరు
వారిజాక్షు పదమునకు చేరుకొనగను
శ్రీరామ నామమహిమ శివుడు చాటిచెప్పెను
చేరనేల నాకన్యుల సిగ్గువిడచి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.