29, జనవరి 2023, ఆదివారం

భక్తి లేదా ముక్తి లేదు

భక్తి లేదా ముక్తి లేదు

భక్తి వినా యుక్తి లేదు


భక్తుడై శ్రీరామనామము పలుకువాడు నేడోరేపో

ముక్తుడగుట తథ్యము ముమ్మాటికి నిది నిజము


రక్తుడై సంసారమందున రామా కృష్ణా యనుటొకటే

యుక్తి యన్న సంగతి మ‌రచిన యొక్కడును తరింపడే


మరులుగొలుపు సంసారమ్మే మంచి సుఖంబనే భ్రమను

న‌రుడు విడిచిపెట్టిన నాడే హరిని హృదయ మందు గనును


హరిపైనను గురియే లేనిది తరణోపాయ మన్నది లేదు

హరిభక్తుడు చెడుటే కలుగదు మరలమరల పుట్టబోడు