4, జనవరి 2023, బుధవారం

హరి నీకు మ్రొక్కేమయ్యా

హరి నీకు మ్రొక్కేమయ్యా రామయ్యా
మరిమరి మ్రొక్కేమయ్యా

సురలమేలును కోరి ధరకు వచ్చితి వంట
ధరకు వచ్చిన నీవు నరుడ వైనా వంట

జలజాప్తు కులమందు జనియించినా వంట
కలికి కోసలసుతకు కలిగినా వీవంట

మునిరాజు యాగంబు మొనసి కాచితి వంట
అనలాక్షు ధనువు చేగొని విరిచినా వంట

ధరణిజను చేపట్టి మెరసినా వీవంట
పరశురాముని గదిమి పారదరిమితి వంట

జనకు డాజ్ఞాపించ వనవాసి వైతి వట
మును లడుగ రక్కసుల పనిబట్టి నావంట

రావణుడు ధరణిజను లంకకు గొనిపోగా
నీవు చేసితి వంట నీరధికి వారధిని

సురవైరి రావణుని పరిమార్చి నావంట
ధరణిజతోడ నయోధ్యకు చేరి నావంట

పట్టాభిరాముడవై ప్రజనేలినా వంట
ఇట్టె ముముక్షువుల నేలుచున్నావంట