1, జనవరి 2023, ఆదివారం

అవశ్యము రామనామ మందుకో అందుకో

అవశ్యము రామనామ మందుకో అందుకో

భవచక్రము పగులగొట్టి పారిపో పారిపో


పుట్టి చచ్చి పుట్టి చచ్చి పుట్టలేదా విసుగు

పుట్ట నేల చావ నేల భూమిపై నిటులని

పుట్టి యేమి యుధ్ధరించి పోవుచున్నామని

పట్టుబట్టవలె నింక పుట్టువే వలదని


రామ రామ యన్నావో రాదింక పుట్టు వని

ప్రేమమీఱ చేయవయా రామనామ స్మరణము

నామ మిదే భవతారక నామమని తెలుసుకో

నామమే శ్రీరాముడని నమ్ముకో మనసున


తారకనామమును నీవు తలచుకో నిత్యమును

శ్రీరామచంద్రుని నీవు చేరుకో చేరుకో

శ్రీరాముని భక్తు లెపుడు చెడరన్నది తెలసుకో

ఆరూఢిగ మోక్షపదవి నందుకో అందుకో