5, జనవరి 2023, గురువారం

భజభజ శ్రీరామమ్ మానస

భజభజ శ్రీరామమ్ మానస
భజభజ రఘురామమ్

కరుణాలవాలమ్ కమనీయగాత్రమ్
సరసీరుహాక్షమ్ జలధరశ్యామమ్
కరిరాజవరదమ్ కామితవరదమ్
సురరాజప్రస్తుత వరవిక్రమమ్

భోగీంద్రశయనమ్ పుణ్యోపేతమ్
యోగీంద్రవినుతమ్ రాగాదిరహితమ్
వాగీశవినుతమ్ పరమేశవినుతమ్
నాగారితురగమ్ నారాయణమ్

రవిచంద్రనయనమ్ రాజీవనయనమ్
వివిధార్తిశమనమ్  భవరోగశమనమ్
అవనీజనేశమ్ అవనీశమౌళిమ్ 
రవికులతిలకమ్ రమ్యాననమ్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.