31, జనవరి 2023, మంగళవారం

అప్పుడు కోపగించవయ్య నారాయణా

అప్పుడు కోపగించవయ్య నారాయణా నీవిప్పుడేల పలుకవయ్య నారాయణా

ఒక్కనాడు నిన్ను మరచి నారాయణా వేరొక్కని భజించితేను నారాయణా
ఒక్కనాడు నిన్ను కాక నారాయణా వేరొక్కని పూజించితేను నారాయణా
ఒక్కనాడు స్వల్పములకు నారాయణా వేరొక్కని నే పొగడితేను నారాయణా
ఒక్క కల్లగురువు నైన నారాయణా నేనొక్కసారియు నమ్మితేను నారాయణా
ఒక్కనాడు నీకీర్తనము నారాయణా నేను చక్కగాను చేయకున్న నారాయణా
ఒక్కచోట నిన్ను గూర్చి నారాయణా నేను చక్కగాను పొగడకున్న నారాయణా
ఒక్కరు నిన్ను నిందించిన నారాయణా నేనక్కట బుధ్ధిచెప్పకున్న నారాయణా
ఒక్కమాట నిన్ను గూర్చి నారాయణా నేను తక్కువపరచితేను నారాయణా
ఒక్క దుర్మతమును మెచ్చి నారాయణా నే నొక్కమాట పలికితేను నారాయణా
ఒక్క సుఖము నందు మునిగి నారాయణా నిన్నొక్కక్షణము మరచితేను నారాయణా
మ్రొక్కకుండ రామా యనుచు నారాయణా నే నొక్కపనికి పూనుకొన్న నారాయణా
ఒక్క తప్పు నిట్టి దొకటి నారాయణా నేనొక్కసారి చేసితినేని నారాయణా

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.