11, మే 2023, గురువారం

చిన్న జీవుడ నేను

మధ్యాక్కఱ
శ్రీరామచంద్రుడ వీవు మరి చిన్న జీవుడ నేను
భారమ్ము నీపైన నుంచి జీవించువాడను నేను
సారెకు నన్ను భూలోకమందున జన్మింపజేసి
మారజనక వినోదమును పొందెదు మానక నీవు
 
ఓ‌ప్రభూ. నీవేమో శ్రీరామచంద్రుడివి. 
మరి నేనో? 
ఒక చిన్న జీవుడిని.
నీవు చేసిన ఈచరాచరసృష్టిలోని ఎనుబదినాలుగులక్షల జాతుల జీవరాశుల్లో ఒకానొక చిన్నజీవిని.
ఈజీవులకు సంసార మోహాన్ని కల్పించే మన్మథుడికి నీవు జనకుడివి.
పదేపదే నన్ను భూలోకంలో రకరకాల నిమిత్తాలను కల్పించి జన్మింపజేస్తున్నావు.
ఇది నీకొక వినోదం!
ఈవినోదాన్ని నీవు మానుకోవు కదా 
నేనెంత మొత్తుకున్నా వినవు కదా!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.