25, మే 2023, గురువారం

కనులార నిన్ను చూడగ

కం. కనులార నిన్ను చూడగ
మనసాయెను రామచంద్ర మరి నీకన్నన్
నను జూడ మనసు రాదే
నిను తిట్టగ మనసు రాదు నిజముగ నాకున్

ఓ రామచంద్రప్రభో.

నాకేమో నిన్ను కనులారా చూడాలని మనసై ఉందీ.

నీకేమో నన్ను చూడాలనే మనసులో లేదే.

ఐనా నిన్ను తిట్టటానికి నాకు నిజంగా మనసు రావటం లేదు.