20, మే 2023, శనివారం

అదుపులేని నోరా అందమైన నోరా

అదుపులేని నోరా అందమైన నోరా
వదలవే నీతప్పుడు పనులనింక

పొగడరాని వారి నురక పొగడెడు నోరా యింక
పొగడవే శ్రీహరిని పురుషోత్తముని

వేడరాని వారి వేడు వెంగలి నోరా యింక
వేడవే రాముడై వెలసిన హరిని

రుచులకొఱకు శుచినిమరచి రొప్పెడు నోరా యింక
రుచి యన హరినామము రుచి యునుకోవే

బహుమంత్రము లుఛ్ఛరించి బడలిన నోరా యింక
అహర్నిశలు రామమంత్ర మనుష్ఠించవే