7, మే 2023, ఆదివారం

ధారుణి జనులకు రక్షణకవచము

ధారుణి జనులకు రక్షణకవచము దశరథరాముని నామమే
ఆరూఢిగ నా నామప్రభావం బద్భుతముగ రక్షించును

క్రూరులమాటలు మనసును మిక్కిలి కుళ్ళబొడిచిన వేళను
సారకు దుష్టుల పాపకృత్యములు దారులు మూసిన వేళను

పాతపాపములు పండిపాములై పగగొని మూగిన వేళను
ధాతవ్రాతచే ఘోరాపదయే తనతలపైబడు వేళను

పెద్దల మాటలు వినని ఫలితముగ విధమెల్లను చెడు వేళను
హద్దులు దాటిన కామక్రోధముల నాపదలెదురగు వేళను

చేసిన మంచికి చెడుఫలితము తన చేతికి వచ్చిన వేళను
బాసలు చేసినవారే నిండామోసము చేసిన వేళను

రాసులుపోసిన సంపదలు తన ప్రాణము కాయని వేళను
చేసినమంత్రోపాసన లన్నీ చిన్నబుచ్చి చెడు వేళను

తనవారని తా నెన్నిన వారే తనకు దూరమగు వేళను
తనను పిలచుచును కాలుని దూతలు తనను చేరుకొను వేళను