6, మే 2023, శనివారం

ఎంత సుదిన మీదినము

ఎంత సుదిన మీదినము హరి
చింతనతో కలిగె శీఘ్రముగాను

ఇంతలో కనుదెఱచి యంతలో హరిదలచి
చింతన మొదలిడిన దెంతటి దినము
చింతలన్నియు మరచి చింతించి శ్రీహరిని
సంతోషముగ నున్న చక్కని దినము

నారాయణ స్మరణానందమొప్పార
ప్రారంభమైనట్టి బంగారు దినము
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనుటతో
తీరుగ మొదలైన తీయని దినము

కొంత యత్నముతోడ కూడినను హరి
చింతన కలదేను జీవా సుదినము
సుంత యత్నములేక శోభిల్లు శ్రీహరి
చింతన నొప్పిన దెంత సుదినము