1, మే 2023, సోమవారం

కాటుకకన్నుల కన్నీరొలుకగ కారణమేమయ్యా

కాటుకకన్నుల కన్నీరొలుకగ కారణమేమయ్యా లక్ష్మణ

ఆటల భరతుడు నీతోకలియక అల్లరి చేసేనా లక్ష్మణ
తోటలలోన చెట్లెక్కి దుడుకాటలు వద్దనెనా రాముడు
కోటదాటి పోరాదని నిన్నే కోపగించినారా భటులు
మాట వినని నీయల్లరి చూసి మందలించినారా అమ్మలు

కోపము కొంచెము తగ్గించుమని గురువులు నిన్ననిరా లక్ష్మణ
చాపము నపుడే చేతికీయమని కోపము చేసినదా సుమిత్ర
లోపరహితుడగు రాముని యందే లోపమెంచినారా సఖులు
తాపసివేషము వేసియాడుటను తప్పుబట్టినారా తరుణులు

మురియుచు నిన్ను మంత్రి సుమంతులు ముద్దుచేయలేదా నేడు
పరులెవరైనా మీసోదరులను పరిహసించినారా తండ్రీ
నరపతియై నీతండ్రియుండగా నాన్నా వగపేలా నీకిక
ధరపై నీకును నీయన్నకును తిరుగులేదు పోరా లక్ష్మణ