11, మే 2023, గురువారం

నేనాడియాడి యలసితి

మధ్యాక్కఱ.
ఈయాట నీకు బాగున్న దేకాని యెంచగ నాకు
హాయిగా నేమియు లేదు నేనాడియాడి యలసితి
ఓ యయ్య నాగోల నీవు చెవిబెట్ట కున్నావి దేమి
న్యాయమో శ్రీరామచంద్ర చెప్పరా యని మొత్తు కొందు

ఓ రామచంద్రప్రభూ!
ఈ యాట ఏదో నీకు చాలా బాగున్నట్లుగా ఉంది.
నీకైతే బాగుందే కాని నాకు మాత్రం ఏమీ బాగా అనిపించటం లేదు.
ఒకప్పుడు అలా అనిపించిందేమో.
అదీ నువ్వు చెప్తే.
కాని రానురానూ నాకు ఈఆటను ఆడీ ఆడీ అలసట వచ్చేసింది.
ఇంక చాలయ్యా బాబూ ఆపుదాం అని నేను ఎంత మొత్తుకున్నా వినవు కదా!
నామాట కొంచెం చెవిని బెట్టవయ్యా అని ఎంతని చెప్పేది?
ఇదేమన్నా నీకు న్యాయంగా ఉందా?

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.