22, మే 2023, సోమవారం

మీకు మాతో‌పనియేమి దూతలారా

దూతలారా యముని దూతలారా మీకు 
మాతో‌పనియేమి దూతలారా 

శ్రీరామనామము చేయని జిహ్వను శిక్షించు కాలుని దూతలారా
మీరు శిక్షించలేరీ జిహ్వను శ్రీరామనామము విడువ దిది
 
శ్రీరామసేవను చేయని కరముల శిక్షించు కాలుని దూతలారా
మీరు శిక్షించలేరీ కరముల శ్రీరామసేవను విడువ వివి
 
శ్రీరామునకు మ్రొక్కనొల్లని తనువుల శిక్షించు కాలుని దూతలారా
మీరు శిక్షించలేరీ తనువును శ్రీరామునకు గాని మ్రొక్క దిది
 
శ్రీరామదర్శనరక్తిలేని కనుల శిక్షించు కాలుని దూతలారా
మీరు శిక్షించలేరీ కన్నుల శ్రీరామునే చూడ గోరు నివి
 
శ్రీరామచింతన విడచిన యాత్మల శిక్షించు కాలుని దూతలారా
మీరు శిక్షించలేరీ యాత్మను శ్రీరామతత్త్వమే తలచు నిది
 
శ్రీరాముని మోక్ష మడుగని జీవుల శిక్షించు కాలుని దూతలారా
మీరు శిక్షించలేరీ జీవుని శ్రీరాముడు మోక్షమిచ్చినాడు