16, మే 2023, మంగళవారం

నిన్నే నమ్మితి నమ్మితి

కం. నిన్నే నమ్మితి నమ్మితి
మన్నింపుము నిన్ను తప్ప మరి యితరుల నే
నెన్నడు కొలువను కొలువను
పన్నుగ  నీకరుణ జూపవలె నో రామా

ఓ రామచంద్రప్రభూ.

నిన్నే నమ్ముకున్నాను. ఆమాట మళ్ళీమళ్ళీ అంటున్నాను.

నిన్ను తప్పించి ఇతరు లెవ్వరినీ సేవించేదే లేదు. ఈమాట కూడా ధృఢంగా మరలా అంటున్నాను.

నన్ను తప్పకుండా మన్నించు.

చక్కగా నాపైన నీవు కరుణను చూపించు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.