22, మే 2023, సోమవారం

సద్గతి కారణమగు కార్యము

కం. శ్రీరామచంద్ర శుభములు
కూరిమితో నిచ్చు నిన్ను కొలుచుట కన్నన్
వేరొక టున్నదె సద్గతి
కారణమగు కార్యమొకటి క్ష్మావలయమునన్