12, మే 2023, శుక్రవారం

వేయికన్నులుండియు నేరీతి కుదురు

మధ్యాక్కఱ.
భువనైకమోహను దివ్యసుందరమూర్తిని జూడ
నెవనికైనను వేయికన్నులుండియు నేరీతి కుదురు
నవడు దేహేంద్రియములకు కలుగునా యంతటి శక్తి
భువిని యోగీంద్రులే రామచంద్రుని పొడగాంచ గలరు
 
ఓహో రామచంద్రప్రభువు దివ్యసుందరమూర్తిని చూడటానికి ఒకడికి వేయు కన్నులున్నా ఉపయోగం ఉంటుందా? అదెలా కుదురుతుందీ?

ఆ భువనమోహనుణ్ణి ఎవరైనా తమ దేహేంద్రియాల సహాయంతో దర్శించగలగటం సాధ్యమేనా?

కేవలం యోగీంద్రులు మాత్రమే రామచంద్రమూర్తిని చూడగలరు.
ఎందుకంటే వారు చూసేది తోలు కళ్ళతో కాదు, పరమపావనమైన యోగదృష్టితో కాబట్టి.