28, మే 2023, ఆదివారం

పరివారమును కూడ ప్రస్తుతించేరా

పురుషోత్త,ముని మీరు పొగడుచున్నారా తన
పరివారమును కూడ ప్రస్తుతించేరా

హరిపాదము లొత్తుచుండు సిరిని గమనింతురా
పరమసాధ్వి నిత్యానపాయిని తల్లి
హరిని కీర్తించు వేళ మరువకుండగ మీరు
తరచు ప్రస్తుతింతురా పరమభక్తితో

హరికి పానుపై అడిగో యాదిశేషు డున్నాడు
హరికి పాదరక్షలైన నతడే యగును
నిరతము వేనోళ్ళతో‌ హరిని పొగడు నాతని
మరువకుండ నుతింతురా మహితభక్తితో
 
హరి యింత వాడనుచు హరి యంత వాడనుచు
హరిని గొప్పగ పొగడునట్టి వేళలను
మరి యంత శ్రీహరికి మురియుచును గరుడుడు
తురగమయ్యే నతని పొరి పొగడేరా