6, మే 2023, శనివారం

మహరాజు కావచ్చు మన రాముడేగా

మహరాజు కావచ్చు మన రాముడేగా
మహిలోన మనబోటి మానవుడేగా

మనరాముడే గాని మరి వాడినేగా
మునులెల్ల గొప్పగ కొనియాడేది
మనబోటి మానవు డనుకోవద్దు
అనుకొన్నారో అది పెద్దతప్పు

తప్పుడు బుధ్ధుల దండించువాడు
తప్పులే చేయనీ ధర్మాత్ముడతడు
గొప్పగ సురలెల్ల కొనియాడు వాడు
తప్పు మనసాటిగ తలపోయరాదు

మనబోటివాడేమి వనజాసనాది
ఘనులు రాముడు వెన్ను డనినారు కాదె
మనసార సేవించు మనుజుల కెల్ద
తనకృప ముక్తిప్రదాయక మండ్రు 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.