12, మే 2023, శుక్రవారం

కోటిజన్మము లెత్తి

మధ్యాక్కఱ.
కోటిజన్మము లెత్తి నేను గొప్పగా కూడగట్టినది
నేటికి హళ్ళికిహళ్ళి సున్నకు నిండుసున్నాయె
మాటికి పుట్టిచచ్చుటయు కర్మలు మానక చేసి
వాటిఫలంబులం గొనుట దేనికి పరమాత్మ రామ

ఓ రామచంద్రప్రభూ,
 
ఇప్పటికో కోటి జన్మలను ఎత్తి ఉంటాను.
ఇన్ని జన్మలను ఎత్తినందుకు గాను గొప్పగా కూడబెట్టినది ఏమన్నా ఉందా?
అబ్బే ఏమీ‌ లేదు.
హళ్ళికి హళ్ళి సున్నకు సున్నా.
అంతే కదా!

మాటిమాటికీ జన్మలను ఎత్తటమూ ఎత్తినందుకు ఫలితంగా చచ్చినట్లు నానాకర్మలూ చేయటమూ తప్పదు.
ఆకర్మల ఫలితాలను అనుభవించటానికి మరొకటి మరొకటి అంటూ‌ జన్మలను ఎత్తుతూనే ఉండటం.

ఇందంతా దేనికయ్యా పరమాత్మా?

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.