4, మే 2023, గురువారం

రామ రామ జయ రామ రామ జయ

రామ రామ జయ సర్వశుభంకర రామ రామ జయ అసురభయంకర
రామ రామ జయ రాజ్యప్రదాయక రామ రామ జయ మోక్షప్రదాయక
రామ రామ జయ  సంకటనాశక రామ రామ జయ సజ్జనపోషక
రామ రామ జయ రమ్యగుణాకర రామ రామ జయ భవనాశంకర
రామ రామ జయ పంకజలోచన రామ రామ జయ బంధవిమోచన
రామ రామ జయ దశరథనందన రామ రామ జయ దనుజనికందన
రామ రామ జయ రవికులవర్థన రామ రామ జయ బుధ్ధి వివర్థన
రామ రామ జయ భూమిసుతావర రామ రామ జయ శస్త్రభృతాంవర
రామ రామ జయ యజ్ఞఫలోదిత రామ రామ జయ కౌసల్యాసుత
రామ రామ జయ ఖండితతాటక రామ రామ జయ యజ్ఞసుపోషక
రామ రామ జయ  పతితజనావన రామ రామ జయ  మునిసతిజీవన
రామ రామ జయ హరకార్ముకధర రామ రామ జయ వైదేహీవర
రామ రామ జయ సుగుణమహార్ణవ రామ రామ జయ  జననయనోత్సవ
రామ రామ జయ సీతాసేవిత రామ రామ జయ సుఖభోగస్థిత
రామ రామ జయ వల్కల శోభిత రామ రామ జయ ఘనవనసంస్థిత
రామ రామ జయ శరభంగార్చిత రామ రామ జయ పంచవటీస్థిత
రామ రామ జయ సురరిపుభీషణ రామ రామ జయ హతఖరదూషణ
రామ రామ జయ మాయాశోషక రామ రామ జయ సీతాన్వేషక
రామ రామ జయ జటాయుదర్శిత రామ రామ జయ శబరీపూజిత
రామ రామ జయ పవనసుతార్చిత రామ రామ జయ సుగ్రీవార్చిత
రామ రామ జయ వాలివిదారక రామ రామ జయ రాజ్యప్రదాయక
రామ రామ జయ జననిధిబంధన రామ రామ జయ రావణసంహర
రామ రామ జయ దేవగణార్చిత రామ రామ జయ త్రిభువనపాలక