29, మే 2023, సోమవారం

పొరబడవద్దు నరులారా


నరులారా పరమాత్ముడు శ్రీహరి
మరి యాహరియే మన రామయ్య

హరినామమంబున కధికము కలదా
హరిసంకీర్తన కధికము కలదా
హరి సంసేవన కధికము కలదా
పొరబడవద్దు నరులారా

హరి పదసన్నిధి కధికము కలదా
హరి యిచ్చెడు సిరి కధికము కలదా
హరి కృపకన్నను నధికము కలదా
పొరబడవద్దు నరులారా 

హరి చిరునగవున కధికము కలదా
హరి భక్తున కొక డధికుడు కలడా
హరియే యానందాంబుధి కాడా
పొరబడవద్దు నరులారా