4, మే 2023, గురువారం

పలుకవేల రామా


పలుకవేల రామా నిన్నే
కొలుచువాడ గానా

తలచితలచి నిన్ను పులకరించి నేను
పలుకరించి నపుడు బ్రహ్మాండనాయక
ఉలకక పలుకక నూరకుండుట తగదు
కలిమలవిధ్వంసకారణశుభనామ

పలుకరింతువు నీవె తొలుతగ నని వింటి
పలుకుపలుకున తేనె లొలుక పలుకుదు వట
పలుకరించి నిన్ను భంగపడుటయె గాని
సలిలితముగ నొక్క పలుకైన పలుకవే

కలనైన నీపేరు కలువరించెడు వాడ
నళినదళాయతాక్ష నానేర మేమిటయ్య
పలుకవయ్య నాకు భవమింక లేదనుచు
జలజాప్తకులతిలక పలుకర రామచంద్ర