29, మే 2023, సోమవారం

నీవు జగద్గురుడవు

కం. నరులకు ధర్మపథంబును
పరమార్ధపథంబు గఱపు వాడు గురుడనన్
మరి నీవు జగద్గురుడవు
పరమాత్మా రామచంద్ర భవపాశహరా

ఓ రామచంద్రప్రభో.

లోకంలో కొందరు సత్పురుషులు కనిపిస్తూ ఉంటారు.
వారిలో కొందరు ఇతరులకు ధర్మపథాన్నీ పరమార్థపథాన్నీ బోధించి నేర్పుతూ ఉంటారు. అటువంటి వారు మహాత్ములు. నరులకు వారు గురువులు. 

అటువంటి మహాత్ములలో నువ్వు పరమోత్తముడవు. నీవే పురుషోత్తముడవు. 

నీవు జగత్తుకే గురుదేవుడవు.

నీబోధను ఆనుసరించిన నరుల భవపాశములు తెగిపోతున్నాయి. ఆఘనత నీదే.