16, మే 2023, మంగళవారం

నే నడిగిన దెల్ల రామ నిను చేరుటయే

కం. నే నేసిరులను కోరితి
నే నేపదవులను కోరి నిను వేడితిరా
నే నేశక్తుల కోరితి
నే నడిగిన దెల్ల రామ నిను చేరుటయే

ఓ రామచంద్రప్రభూ!
 
నేనేమి సంపదలను నిన్నడిగాను?
నేనేమి పదవులను ఇప్పించమని నిన్ను వేకున్నాను?
పోనీ ఏమన్నా దివ్యశక్తులను ఇమ్మని అడిగానా ని?
లేదే!
ఏమీ అడగట‌ం లేదే!
నే నడిగే దల్లా నిన్ను చేరుకొనే అదృష్టమే కదా.
అది ఇవ్వచ్చును కదా.