18, మే 2023, గురువారం

విందుకు రమ్మని పిలచిన

విందుకు రమ్మని పిలచిన మెగమోట
మెందుకురా రఘునందన నేడు

కులతిలక మాయింట గొప్పవిందని నిన్ను
పిలచెనా కైకమ్మ ప్రియముగ నేడు
వలచి సహపంక్తికి పిలచెనా లక్ష్మన్న
తెలుపరా చిక్కేమి దేవదేవ

తెలుగింటి వంటలే తినితిని చీకాకు
కలిగిన దనవుగా కరుణాలవాల
కులుకుచు షడ్రుచులకొలువైన వంటలు
కలికి సీతమ్మతో గైకొనవయ్యా

మాటికి విందుకు మాయింటి కని మొగ
మోటమి పడుదువో భూమిజానాథ
ఏటికి నీకు మొగమాటము బిడ్డలా
రాటముతో బిలువ రారాద రామా