27, మే 2023, శనివారం

యుగములుగా వెదకుచుండ

కం. యుగములుగా నీకొఱకై
వగచుచు నే వెదకుచుండ పరమేశ్వర నీ
వగపడవే యిది యొప్పునె
జగదీశ్వర రామచంద్ర జానకిరమణా

ఓ రామచంద్రప్రభో.

ఎన్నో యుగాలుగా నీకోసం ఎంతో వెదకుతున్నానే. కనరాకున్నావే యని యెంతో దుఃఖపడుతున్నానా? ఐనా నీకు కరుణలేదే. 

ఎంతని వెదకినా కనరావే!

ఇదేమన్నా బాగుందా?

ఓజగదీశ్వరా జానకీరమణా నీవే చెప్పు.