19, మే 2023, శుక్రవారం

కలియుగమున మోసగాళ్ళు ఘనులయ్యేరు

కలియుగమున మోసగాళ్ళు ఘనులయ్యేరు
పలువిధముల సామాన్యులు బలియయ్యేరు

అబధ్ధాలు చెప్పెడు జను  లధికమయ్యేరు
ప్రబుధ్ధులు పితరులనే పట్టికొట్టేరు
అబలలపై యకృత్యంబు లాచరించేరు
ప్రబలి దుండగములు సకల ప్రజలేడ్చేరు

చిన్నచిన్న గారడీలు చేయనేర్చేరు
తిన్నగా కొత్తకొత్త దేవుళ్ళయ్యేరు
మిన్నుముట్ట ప్రచారము మెరిసిపొయ్యేరు
అన్నన్నా నమ్మిన జన మాగమయ్యేరు

శ్రీరాముని నిందించుచు చెలరేగేరు
ఆరావణు నగ్గించుచు నరచుచుండేరు
శ్రీరాముని భక్తజనులు చెదరకుండేరు
కారులరచు వారు నరకగాము లయ్యేరు